Class info National Members Chinese Yachting Association

Chinese Yachting Association

Asia
Contact person: CHN Meng Shuxia, CYA Secretary
CHN
8 Zuo AN Men Nei Street, Dongcheng District Beijing , 861067093169