Class info National Members Chinese Yachting Association

Chinese Yachting Association

Asia
Contact person: CHN Han Jingting
CHN
No.74, Tian Tan Dong Rd, Dongcheng District Beijing , 100061 , +8667093169